ALGEMENE VOORWAARDEN

VOORAFGAANDE INFORMATIE M.B.T. AANKOOP

De hiernavolgende informatie bevat essentiële elementen betreffende de aankoop van het ticket voor een evenement dat op de site van www.the-distillery.be (hierna genoemd: THE DISTILLERY) aangeboden wordt. De hiernavolgende informatie wordt gegeven in uitvoering van art. VI.45 en VI.46 van het Wetboek Economisch Recht.

 1. THE DISTILLERY is een onderneming die ressorteert onder de CVBA Artepreneur met ondernemingsnummer 0633692189, BTW nummer BE0633692189 en maatschappelijke zetel te  Hoogpoort 15, 9000 Gent.
 2. THE DISTILLERY is op volgende manieren te bereiken: telefonisch (0493 18 53 41) of per mail (info@the-distillery.be).
 3. Hetgeen THE DISTILLERY aanbiedt is een toegangsticket tot een evenement dat door een derde georganiseerd wordt. Het ticket kan enkel gebruikt worden voor het specifieke evenement waarvoor het gekocht is. Bij betaling kan men met dit ticket toegang verkrijgen tot dat evenement. De betaling die men doet is inclusief BTW. De prijs hangt af van het evenement. Transactiekosten kunnen worden aangerekend.
 4. Wanneer men een ticket koopt, wordt men onmiddellijk doorverwezen naar de betaling. Eenmaal men dan betaald heeft, is de overeenkomst tot stand gekomen. Na betaling stuurt THE DISTILLERY een mail met daarin de tickets die nodig zijn om toegang te verkrijgen tot het evenement. Deze tickets dient men bij te hebben, zodat deze bij toegang gevalideerd kunnen worden.
 5. In uitvoering van art. VI.53, 12° van het Wetboek Economisch Recht is niet vereist dat er een herroepingsrecht gegeven wordt aan de klanten. THE DISTILLERY voorziet echter in bepaalde terugbetalingsmogelijkheden die uiteengezet worden in artt. 19, 20 & 21 van de hiernavolgende algemene voorwaarden.
 6. Deze informatie en de hiernavolgende algemene voorwaarden worden samen met het ticket opgestuurd via mail na betaling.

Titel 1: Interpretatiebepalingen

 1. Hiernavolgend zal onder ‘het evenement’, het evenement waar THE DISTILLERY de ticketverkoop van regelt, begrepen worden.
 2. Hiernavolgend zal de organisator van het evenement waarmee THE DISTILLERY een overeenkomst gesloten heeft, ‘ORGANISATOR’ genoemd worden.
 3. Hiernavolgend zal onder ‘klanten’, de kopers van een ticket op www.the-distillery.be voor een evenement dat de ORGANISATOR organiseert en waarvoor THE DISTILLERY de ticketverkoop regelt, begrepen worden.
 4. Hiernavolgend zal onder ‘toegangsticket’, het door THE DISTILLERY in het verkeer gebrachte toegangsbewijs dat recht geeft op toegang tot een door de ORGANISATOR georganiseerd evenement, begrepen worden.
 5. Hiernavolgend zal onder ‘bezoeker’, de klant die effectief op het terrein van het evenement toegang heeft gekregen door de afgifte van zijn toegangsticket, begrepen worden.
 6. Hiernavolgend zal onder ‘artiesten’, de personen die tegen vergoeding uitgenodigd worden op het evenement met als doel de bezoekers van het evenement te entertainen en wiens namen expliciet als uithangbord voor het evenement gebruikt worden, begrepen worden.
 7. Hiernavolgend zal onder een ‘aanzienlijke wijziging van het tijdstip van de start van het evenement’, een verplaatsing van het evenement met minstens één uur, begrepen worden.
 8. Hiernavolgend zal onder een ‘aanzienlijke wijziging van de artiesten’, een wijziging van een derde van de artiesten of een wijziging van de hoofdartiest, indien het evenement steunt op de hoofdartiest om bezoekers te lokken, begrepen worden.

Titel 2: Betaling en akkoordverklaring

 1. De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment men zich akkoord verklaard heeft met de algemene voorwaarden en men de prijs voor de bestelde ticketten betaald heeft.
 2. Indien voor toegang tot het evenement er een minimumleeftijd of enige andere voorwaarde is ingesteld, dan verklaart de klant bij aankoop van een toegangsticket dat hij aan deze voorwaarde voldoet. Indien een klant een ticket koopt zonder aan de door de ORGANISATIE vooropgestelde voorwaarde te voldoen, doet zij dit op eigen risico.
 3. De te betalen kaartprijzen zijn inclusief het op de moment van de verkoop vastgestelde wettelijke BTW-tarief.

Titel 3: Terugbetalingsmogelijkheden

 1. Eenmaal gekochte toegangsticketten worden niet door THE DISTILLERY of de ORGANISATOR teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats, tenzij in deze algemene voorwaarden anders wordt bepaald.
 2. In het geval het evenement geannuleerd wordt, verbindt THE DISTILLERY zich er toe om de kostprijs van de toegangstickets terug te betalen. THE DISTILLERY doet dit minstens binnen de veertien kalenderdagen na de officiële aankondiging uitgaande van de ORGANISATIE over de annulering.
 3. In het geval het evenement verplaatst wordt op vlak van locatie, indien er een aanzienlijke wijziging van het tijdstip van de start van het evenement is of indien er een aanzienlijke wijziging van de artiesten is, dan zal THE DISTILLERY de klanten zo snel mogelijk van deze wijziging verwittigen en hierbij ook vermelden dat er een terugbetalingsmogelijkheid ingesteld zal worden. De termijn waarbinnen deze terugbetalingsmogelijkheid aangeboden zal worden, zal minstens zeven kalenderdagen bedragen.
 4. In het geval het evenement een wijziging ondergaat, doordat er een nieuwe toegangsvoorwaarde ingesteld wordt, dan zal THE DISTILLERY overgaan tot het terugbetalen van de tickets aan de klanten die redelijkerwijze niet kunnen voldoen aan deze nieuw gestelde voorwaarde. De klanten moeten hiervan THE DISTILLERY binnen de veertien kalenderdagen van op de hoogte brengen met opgave van redenen.

Titel 4: Aansprakelijkheid

 1. Het betreden en het bijwonen van het evenement geschiedt geheel op eigen risico van de bezoekers. De ORGANISATOR en THE DISTILLERY kunnen enkel aansprakelijk gesteld worden voor de door de bezoeker geleden schade, die het gevolg is van opzet of grove schuld van de ORGANISATOR of THE DISTILLERY. Voor lichamelijke schade exonereert THE DISTILLERY zich niet.
 2. De ORGANISATOR of THE DISTILLERY kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor de door de bezoeker geleden schade, indien deze schade door overmacht ontstaan is. Onder overmacht wordt elke omstandigheid verstaan die de ORGANISATOR of THE DISTILLERY redelijkerwijs niet konden voorzien of redelijkerwijs niet konden voorkomen.

Titel 5: Overige

 1. De ORGANISATOR en THE DISTILLERY zijn gerechtigd om (delen van) het evenement en de bezoekers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaar maken. Door betreding van het evenement verklaart de bezoeker zich akkoord met de openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret en lichaamskenmerken.
 2. De bezoeker is niet gerechtigd (delen van) het programmaboekje, posters, flyers, en of andere door de ORGANISATOR of THE DISTILLERY geproduceerd (promotie)materiaal te verveelvoudigen dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan de ORGANISATOR of THE DISTILLERY toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) merkenrechten, auteursrechten en handelsnaamrechten.
 3. Deze overeenkomst valt onder het Belgisch recht.  Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, uit de interpretatie ervan of uit de uitvoering ervan, zullen uitsluitend worden onderworpen aan de hoven en rechtbanken van Gent.